ibo 2016
delegations

Delegation - Japan

Student Participants

Uzuki Horo
Yurika Murakami
Yuichiro Nakagiri
Tarou Toyama

Jury Members

Ryoichi Matsuda
Junichi Saito

Additional Jury Members

Masato Shibuya
Ryo Iwama
Kozue Matsuda
Tomohito Minakuchi
Harushi Nakajima
Tatsuhiko Noguchi
Ryota Otsuki
Noboru Sasagawa
Hiroshi Wada

Visitors