ibo 2016
delegations

Delegation - Chinese Taipei/Taiwan

Student Participants

YUN-NENG HSIEH
CHING-WEI HUANG
MENG-HONG LIN
YI-CHEN LIU

Jury Members

CHAO DAVID
SHU-CHUAN HSIAO

Additional Jury Members

SHENG-PAO CHEN
SHIOW-YIH CHEN
JIIN-TSUEY CHENG CHEN
YU-SHAN LIU
KUEI-SHU TUNG
YING WANG

Visitors