ibo 2016
delegations

Delegation - China

Student Participants

Aoyue Mao
Yuanzhuo Wang
Zelin Wei
Huarui Zhou

Jury Members

Liumin Fan
Yanyun Zhang

Additional Jury Members

Junbiao Dai
Ruoting Tao
Li Zhang

Visitors