Hnue Custom Menu
thông tin hướng dẫn

Một quốc gia đã tham gia IBO, sau một thời gian được chấp nhận là thành viên của IBO phải nêu rõ ý định đăng cai tổ chức IBO vào một năm nhất định. Tuyên bố chính thức này phải được gửi tới Trung tâm Điều phối IBO ít nhất hai năm trước năm dự định tổ chức IBO. Sự chấp thuận của một nước trở thành nước chủ nhà được thực hiện tại cuộc họp các điều phối viên ít nhất trước hai năm. Xem bản hướng dẫn chi tiết cho nước chủ nhà tại đây.