Tiểu ban Chuyên môn

 

 

Trưởng TB Chuyên môn & Điều phối viên quốc gia 

MAI SỸ TUẤN
Phó giáo sư 
tuanmaisy@yahoo.com
Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

 


 

Phó trưởng TB Chuyên môn           

ĐINH ĐOÀN LONG
Phó giáo sư 
NGUYỄN QUANG HUY
Phó giáo sư 
longdd.smp@vnu.edu.vn
Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội


huynq17@gmail.com
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội