VĂN PHÒNG IBO 2016

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG

DƯƠNG MINH LAM
Phó giáo sư 
ibo2016@hnue.edu.vn
lamdm@hnue.edu.vn
Phòng Khoa học - Công nghệ,
Đại học Sư phạm Hà Nội  


  
THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC
 THƯ KÝ TÀI CHÍNH  
Nguyễn Thị Hà Nhungibo2016@hnue.edu.vn
nhungnth@hnue.edu.vn
Phòng Hợp tác Quốc tế, 
Đại học Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn Thị Thuý 
ibo2016@hnue.edu.vn
Phòng Kế hoach-Tài chính,
Đại học Sư phạm Hà Nội


TRỢ LÝ BAN CHUYÊN MÔN 

Tống Thị Mơ 

Khoa Sinh học,
Đại học Sư phạm Hà Nội