PHẦN THI THỰC HÀNH

Phần thi thực hành được diễn ra tại các phòng thi tại tầng 10, 11 nhà K1, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014.

1. Giải phẫu và Sinh lý thực vật

2. Giải phẫu động vật, Hệ thống học và Tiến hóa

3. Vi sinh vật học và Hóa sinh

4. Sinh học phân tử và Sinh học tế bào