Video các đoàn dự thi
VIDEO CÁC ĐOÀN DỰ THI 


Video các đoàn dự thi Bio video competition (Youtube link) 

Đoàn Armenia: https://www.youtube.com/watch?v=Que5PQcaNQc

Đoàn Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=VVRXFCvnEug 

Đoàn Denmark: https://www.youtube.com/watch?v=49wRtAwfneg

Đoàn Chinese Taipei: https://www.youtube.com/watch?v=wsqGIX5J-3Y (*Winner)

Đoàn India: https://www.youtube.com/watch?v=G6kxHxaE22M

Đoàn Japan: https://www.youtube.com/watch?v=vu8mR7mhFb8

Đoàn Pakistan: https://www.youtube.com/watch?v=5rLriFZvY_0&feature=youtu.be

Đoàn Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=LZlfFj2SZs4

Đoàn Syria: https://www.youtube.com/watch?v=60WJPtskPZY